Tuesday, April 19, 2011

Pan Shuangshuang 潘霜霜

Name: Pan Shuangshuang 潘霜霜
Constellation: Aries
Living: Chaoyang, Beijing, China
Birthplace: Zhejiang Taizhou
Height: 168 cm
Weight: 49 kg
Measurements: 90 60 92 CM
Blood type: O type
Hobbies: Singing
Zodiac: Rabbit


1 comment: